فرکانس شبکه جهانی هدهد
فرکانس شبکه جهانى هدهد به روى ماهواره هاتبرد: 12558 - Vertical - 27500 - 3/4